شش نکته مهم در سالم ماندن بلبرینگ های الکتروموتور

۱.نکته اول : گریس کاری به موقع بلبرینگها همانطور که در بخش چگونگی نگهداری از الکتروموتور بیان کرده بودیم یکی از مهمترین کارها برای سالم ماندن بلبرینگهای الکتروموتور گریس کاری به موقع در دوره های مشخص ۴ماهه میباشد زیرا الکتروموتورها زمانی که در حداکثر بازدهی میباشند گرمای زیادی تولید میکنند و این گرما باعث سوختن …